Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Svarta-listan-2011


Svarta listan 2011

 

 

Kriterier: Om ett företag inte godkänner eller bryter mot ett föreläggande kan KO välja att stämma företaget i domstol.

Här publicerar vi  företag som inte följer Konsumentombudsmannens  rekommendationer och vars fall lett till domstol där motparten förlorat.

 

Lackservice i Eskilstuna AB, 16 december 2011

Konsumentombudsmannen har gått in som KO-biträde åt en konsument som låg i tvist med Lackservice i Eskilstuna AB. Ärendet gällde en fackmannamässigt utförd tjänst och Svea hovrätt dömde till förmån för konsumenten och ändrade därmed tingsrättens dom.

Konsumenten målade om ett antal dörrar hos Lackservice. Arbetet blev inte bra, trots att Lackservice gjorde om målningen efter att konsumenten reklamerat den. Enligt konsumenttjänstlagen ska en näringsidkare avråda konsumenten från att utföra en tjänst om tjänsten inte kan anses vara till nytta för konsumenten.

Lackservice använde en metod som gjorde att det fanns risk för att det skulle bli sprickor i dörrarna efter målningen. Konsumenten, och KO som biträde, ansåg att Lackservice i detta fall skulle ha avrått från utföra tjänsten. Svea hovrätt delar uppfattningen och dömer Lackservice att ersätta konsumentens för dennes kostnader för arbetet.

Sova AB, 6 oktober 2011

Sova AB:s löften om att ge kunderna pengarna tillbaka om det regnar på midsommarafton har återigen fällts i domstol. Det är tredje gången på fyra år som Sova fällts för vilseledande reklam.

Sängföretaget Sova har under flera år lovat sina kunder att om de handlar hos Sova får de alla pengarna tillbaka om det regnar på midsommarafton.

Men erbjudandet har inte varit fullt så fantastiskt som konsumenterna har trott. I de närmast oläsbara villkoren har det framgått att Sova bara betalar tillbaka pengar om det regnar minst fem millimeter på Jägersros väderstation mellan klockan 12 och 15 på midsommarafton. Och bara om man har handlat för minst 5 000 kronor. Inte alls lika fördelaktigt som det verkat vid en första anblick.

Konsumentombudsmannen, KO, anser att reklamen är vilseledande och har därför agerat mot Sova vid flera tillfällen.

  • 2007 utfärdade KO ett föreläggande som förbjöd Sova att använda den vilseledande reklamen. Sova godkände föreläggandet.
  • 2008 stämde KO Sova inför tingsrätt sedan företaget använt samma reklamkampanj som året före. KO vann målet i tingsrätt under 2009.
  • 2010 stämde KO återigen Sova inför tingsrätt efter att bolaget sänt reklam i tv med samma brister som tidigare. Det är domen kring detta som kom i dag
    KO välkomnar dagens dom men beklagar samtidigt att tingsrätten inte dömde ut marknadsstörningsavgiften som KO yrkat på.

Domen från Stockholms tingsrätt är förenat med ett vite på en miljon kronor. Om Sova fortsätter med kampanjen, utan att tydlig skriva i reklamen vilka förutsättningarna är för erbjudandet, kan KO ta bolaget till domstol för att få vitet utdömt.

Både KO och Sova har möjlighet att överklaga dagens dom till Marknadsdomstolen.

Moderna Försäkringar, 27 juli 2011

Moderna Försäkringar använder oskäliga avtalsvillkor i sina produktförsäkringar för hemelektronik. Det slår Marknadsdomstolen fast i en dom. Det innebär att försäkringsbolaget måste begränsa försäkringstiden till högst tolv månader och om produkten går sönder och byts ska försäkringen gälla även för ersättningsprodukten.

Moderna Försäkringar säljer produktförsäkringar i butiker för hemelektronik. Marknadsdomstolen anser att avtalsvillkoren för försäkringen är oskäliga på tre punkter. Den förskottsbetalade försäkringstiden är fem år, försäkringen gäller inte för ersättningsprodukten samt att premien inte återbetalas vid totalskada.

Moderna Försäkringar måste ändra de oskäliga avtalsvillkoren senast den 27 oktober i år.

KIA Motors Sweden AB, 17 juni 2011

Kia Motors miljöformulering är vilseledande. Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom. Kia Motors Sweden ska nu betala 400 000 kronor i vite.

I juni 2007 utfärdade Konsumentombudsmannen, KO, ett förbudsföreläggande mot Kia Motors Sweden AB. Föreläggandet innebar att Kia förbjöds att använda formuleringar som ger intryck av att bilen Kia Picanto ECO har fördelar för miljön. Kia hade bland annat skrivit att bilen ”är en riktigt miljövänlig bil” i sin marknadsföring. KO ansåg att detta var vilseledande och förbjöd alltså marknadsföringen.

Sedan dess har Kia i annonsering och på sin webbplats marknadsfört Kia Picanto ECO med liknande uttryck. På Kias webbplats har man bland annat kunnat läsa ”snäll mot plånbok och miljö”.

KO ansåg att påståendena i annonsen och på webbplatsen stred mot förbudsföreläggandet. KO stämde därför Kia i Stockholms tingsrätt och begärde att vitet på 400 000 kronor, som föreläggandet var förenat med, skulle dömas ut.

Tingsrätten fann att delar av Kias marknadsföring stred mot förbudsföreläggandet och dömde därför ut vitet men Kia överklagade domen till Svea hovrätt. Och nu har alltså även hovrätten kommit fram till att vitet ska dömas ut.

Mercedes-Benz Sverige AB, 31 maj 2011

Det blev en delseger för KO i målet mot Mercedes Benz. Målet handlade dels om en tidningsannons, dels två sidor i en broschyr som under 2009 fanns på Mercedes webbplats.

KO stämde och hänvisade till att det inte tillåtet att använda svepande formuleringar som "miljövänlig", "gynnar miljön" och "bra för miljön" när det handlar om en produkt som typiskt sett innebär en belastning för miljön.

Den miljöinformation som Mercedes lämnade i tidningsannonsen var inte tillräckligt utförlig och därför stred den mot god marknadsföringssed, menade KO.

Marknadsdomstolen ger KO rätt i den delen som rör  tidningsannonsen. Här, menar domstolen, har Mercedes inte klarat att visa vad man menar med uttrycket ”miljövänlig”.

Däremot går Marknadsdomstolen emot KO när det gäller den tekniska broschyren. Enligt domstolen lyckas Mercedes här att tydligt precisera vilka miljöeffekter det är man syftar på, att miljöpåståendena getts en relativ innebörd och att beskrivningen ger en rättvisande totalbild

PSW Trading AB, 20 maj 2011

Konsumentombudsmannen, KO, vann målet mot PSW Trading och dess företrädare. Stockholms tingsrätt förbjuder vid vite bolagets marknadsföring på flera punkter. Dessutom dömer tingsrätten bolaget att betala en marknadsstörningsavgift på en halv miljon kronor.

PSW Trading har marknadsfört så vitt skilda produkter som tandborstar, rakhyvlar och premiepensionsrådgivning. Bolaget har använt telefon och via webbplatserna borsta.se, bythyvel.se och svenskpremieradgivning.se för att göra reklam för sina produkter. KO tog PSW Trading och dess företrädare till domstol sedan bolaget dragit på sig ett stort antal anmälningar till Konsumentverket.

Flera konsumenter klagade på att de blivit bundna av en prenumeration som kostade pengar när de endast hade tackat ja till ett ”gratispaket”. Klagomålen handlade också om att PSW Trading tog kontakt per telefon, trots att konsumenterna registrerat sig i spärregistret NIX. PSW Trading har även marknadsfört att bolaget samarbetat med Cancerfonden, samt att bolaget lämnat stöd till fadderbarnverksamhet, trots att något samarbete eller stöd inte har funnits. Dessutom har PSW Trading många gånger struntat i att informera konsumenterna om deras ångerrätt.

Stockholms tingsrätt förbjuder nu bolaget och dess företrädare att vid ett vite om en miljon kronor fortsätta med den här typen av marknadsföring. Tingsrätten ser särskilt allvarligt på bolagets påståenden om samarbete med Cancerfonden samt om stöd till fadderbarn och dömer därför PSW Trading att betala en marknadsstörningsavgift på en halv miljon kronor.

Mattkometen AB (tidigare Team Shakti AB), 10 maj 2010

Marknadsföringen för den så kallade spikmattan var vilseledande. Det slår Stockholms tingsrätt nu fast i en dom. Bolaget bakom mattan kunde inte bevisa att mattan botar de sjukdomar som reklamen påstod.

Företaget Team Shakti AB, som nu bytt namn till Mattkometen AB, påstod att spikmattan kunde bota flera allvarliga sjukdomar som depression, migrän, lungsjukdomen KOL, artros med flera. Bolaget påstod dessutom att mattan kunde ge flera positiva hälsoeffekter. Konsumentombudsmannen, KO, menade att marknadsföringen var vilseledande och stämde bolaget inför Stockholms tingsrätt.

I domen slår tingsrätten fast att marknadsföringen var vilseledande och att påståendena som användes var ”oriktiga”. Tingsrätten förbjuder nu bolaget att använda samma eller liknande formuleringar i framtiden. Tingsrätten dömer även bolaget att betala en så kallad marknadsstörningsavgift på 500 000 kronor. Avgiften ska betalas eftersom marknadsföringen för spikmattan gett konsumenter ”bristande tilltro till friskvårdsbranschen”. 

Mattkometen försattes nyligen i konkurs och det är därför oklart om bolaget kan betala marknadsstörningsavgiften. KO välkomnar trots detta domen och den tydliga signal den sänder till företag inom friskvårdsbranschen. Alla påståenden i reklam ska alltid vara sanna och kunna styrkas genom vetenskapliga bevis, annars riskerar bolag att få betala en bot för den felaktiga reklamen.

Hammarö Energi AB, 14 mars 2011

Från och med juli 2009 lägger Hammarö Energi på en administrationsavgift på 15 öre för varje kilowattimme fjärrvärmekunderna förbrukar. Förändringen gäller även de kunder som skrivit på ett tioårsavtal för fjärrvärme redan innan 2009. Hammarö Energi förändrade alltså ett befintligt avtal och la på en avgift som kunderna inte avtalat om. För konsumenten kan avgiften ge ökade kostnader på några tusen kronor per år.

Konsumentombudsmannen, KO, har granskat avtalet och anser att bolaget gör sig skyldigt till ett avtalsbrott när det förändrar ett ingånget avtal utan kundernas godkännande. Enligt avtalet har inte Hammarö Energi rätt att göra avtalsförändringen.

KO har fört dialog med Hammarö Energi men bolaget har hävdat att det har haft rätt att införa avgiften. KO valde därför att företräda cirka 200 drabbade kunder inför Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

I sitt beslut rekommenderar ARN att Hammarö Energi ska betala tillbaka 15 öre per kilowattimme till de drabbade kunderna. ARN rekommenderar också att Hammarö Energi upphör med att ta ut avgiften till dess att gruppmedlemmernas avtal löper ut.

Spendrups Bryggeriaktiebolag, 8 mars 2011

Spendrups Bryggeri har marknadsfört öl genom ett kombinationserbjudande. Erbjudandet gick ut på att en konsument får en DVD-film om fotboll ”utan extra kostnad” om han eller hon köper ett sexpack med öl av märket Heineken. Enligt alkohollagen ska marknadsföring alkoholdrycker vara "särskilt måttfull". Enligt Konsumentombudsmannen bryter Spendrups mot det i flera avseenden.

När tilläggsvaran inte har ett obetydligt värde i förhållande till drycken bryter det kravet på måttfullhet. KO:s bedömning är att filmen inte har ett obetydligt värde. KO menar också att marknadsföringens utseende gör att fotbollintresserade lockas att öka sitt inköp av öl genom att  utan kostnad få en DVD-film. Det bryter också mot kravet på måttfullhet.

Att i bild framställa något annat än själva drycken, i det här fallet DVD-filmen, bryter också mot kravet på måttfullhet. Marknadsföringen kan även betraktas som skadlig om kopplingen mellan alkoholdrycken och tilläggsvaran är livsstilsanknuten, som öl och fotboll. KO tycker att kopplingen mellan öl och fotboll är uppenbar i Spendrups marknadsföring.
KO yrkar på att Marknadsdomstolen förbjuder Spendrups, mot vite, att marknadsföra alkoholdryck genom kombinationserbjudande.

Marknadsdomstolen gick på KO:s linje och förbjuder Spendrups att marknadsföra alkoholdryck på dett sätt. Förbjudet är förenat med ett vite på 1 000 000 kronor.