Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Svartalistan1


Svarta listan 2012

 

 

Kriterier: Om ett företag inte godkänner eller bryter mot ett föreläggande kan KO välja att stämma företaget i domstol.

Här publicerar vi  företag som inte följer Konsumentombudsmannens  rekommendationer och vars fall lett till domstol där motparten förlorat.

 

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, 20 april 2012

 

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, 20 april 2012

Föräldrarna till en ettårig flicka nekades teckna en barnförsäkring hos Skandia på grund av att flickan föddes för tidigt. KO ansåg att frågan om rätten att teckna försäkring är principiellt viktig och valde därför att föra flickans talan i domstol.

Skandia tillhandahåller bland annat barnförsäkringar, vilket är en form av personförsäkring.
När föräldrarna till flickan ville teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för sitt barn hos Skandia blev svaret nej. Det var på grund av flickans låga födelsevikt som hon inte kunde beviljas någon barnförsäkring. Risken för att hon skulle bli sjuk längre fram i livet var för stor, ansåg försäkringsbolaget.

Några särskilda uppgifter till stöd för att flickan lider risk av att i framtiden få ett sämre hälsotillstånd än normalt finns inte. Flickans låga födelsevikt utgör inte ett tillräckligt skäl för att vägra henne den sökta försäkringen.

Tingsrätten fastställer därför att flickan har rätt att teckna en sjuk- och olycksfalssförsäkring för barn hos Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Tingsrätten fastställer också att försäkringstiden för barnförsäkringen ska räknas från den 9 mars 2011, vilket är den tidpunkt som skulle ha gällt om Skandia från början hade bifallit ansökan.

 

 

 

Privatio Finans AB, 6 mars 2012

Konsumentverket tog emot ett flertal anmälningar under 2011 mot företagen MTM Trading International, GPDS Ekonomi och Privatio Finans Aktiebolag. Anmälningarna avsåg att MTM Trading International marknadsfört olika gratiserbjudanden på internet. De kunder som tackat ja till gratiserbjudandena, fick därefter fakturor, betalningspåminnelser, inkassokrav och hot om stämning från GPDS Ekonomi/Privatio Finans.

Konsumentverket begärde in synpunkter från Privatio Finans som uteblev med svar. Därefter beslutade KO att förelägga Privatio Finans att vid vite komma in med ett yttrande, senast den 26 september 2011. I november ansökte KO om att det förelagda vitet skulle dömas ut.

Tingsrätten dömer nu ut det Privatio Finans AB förelagda vitet om 100 000 kronor, att betalas till staten.

 

 

 

Alektum Finans, 24 februari 2012

Konsumentombudsmannen medverkade som KO-biträde åt en konsument som låg i tvist med Alektum Finans. Ärendet gällde barns betalningsanvar för skolfoton.

Konsumenten bestred Alektum Finans yrkanden på betalning för skolfoton som togs när konsumenten inte var myndig. 

Den sammanfattande bedömningen i tingsrätten blev att avtalen som ingåtts är ogiltiga eftersom det saknas samtycke från överförmyndaren. Konsumenten är inte skyldig att betala ersättning för fotona. Alektums käromål ska därför ogillas