Rapporter Dialoger

    Svartlista.se - Konsumenternas vän på internet sedan 2003 » Svartlista-2009


Svarta listan 2009

 

 

Kriterier: Om ett företag inte godkänner eller bryter mot ett föreläggande kan KO välja att stämma företaget i domstol.

Här publicerar vi  företag som inte följer Konsumentombudsmannens  rekommendationer och vars fall lett till domstol där motparten förlorat.

 

 

Gert & Gun Hallengren, 22 december 2009

Marknadsdomstolen förbjuder företrädarna bakom ett företag inom den alternativa medicinen att komma med osanna påståenden om att deras produkter och behandlingar hjälper mot sjukdomar. Domen är förenad med ett vite på 750 000 kronor per person.

Det var i våras som Konsumentombudsmannen stämde de båda företrädarna bakom företaget Alternativa Hälsokliniken. Företaget erbjöd både tjänster och produkter inom vad som populärt brukar kallas för alternativmedicin. Bland annat marknadsfördes ett så kallat Vegatest som påstods kunna analysera, kontrollera och diagnostisera sjukdomar och till och med att upptäcka cancersvulster. Kliniken marknadsförde även hälsoprodukter och behandlingar som sades bota eller lindra sjukdomar som astma, allergier, inflammationer, ledbesvär och lungproblem.

I sin stämningsansökan till Marknadsdomstolen menade KO att påståendena att klinikens behandlingar och instruktioner helt eller delvis kan bota sjukdomar inte var sanna. KO menade också att reklamen för det så kallade Vegatestet ger intrycket av att kliniken även behandlar cancer eller ger instruktioner för hur patienten själv ska behandla cancer.

Vidare ville KO att Marknadsdomstolen skulle förbjuda företaget att marknadsföra ett Ginko Biloba-preparat som läkemedel så länge det inte är godkänt av Läkemedelsverket.

Marknadsdomstolen går i sin dom helt på KO:s linje. Företrädarna förbjuds av domstolen att fortsätta med denna eller liknande marknadsföring. Om förbudet trotsas riskerar de ett vite på 750 000 kronor per person.

British American Tobacco Sweden AB, 15 december 2009

Stockholms tingsrätt dömer British American Tobacco Sweden AB att betala vite på 400 000 kronor sedan bolaget brutit mot ett förbudsföreläggande från Konsumentombudsmannen.

Det var i april förra året som KO genom ett förbudsföreläggande förbjöd British American Tobacco Company Sweden AB, som står bakom varumärket Prince, att marknadsföra cigaretter genom att använda reklam med texten "Trust Your Taste". Texten fanns på reklamskyltar som satt i en tobaksbutik.

Bolaget godkände KO:s förbudsföreläggande,  vilket innebar att man gick med på att inte använda "Trust Your Taste" i sin reklam och samtidigt gick bolaget också med på att betala ett vite på 400 000 kronor om man skulle bryta mot förbudet.

Men i våras kom det till KO:s kännedom att skyltar fortfarande användes i bolagets marknadsföring. KO valde då att stämma bolaget i Stockholms tingsrätt för att få vitet utdömt.
Stockholms tingsrätt meddelar nu i en dom att det står klart att British American Tobacco Company Sweden AB har använt ”Trust Your Taste” i sin reklam och att bolaget därför ska betala vitet på 400 000 kronor.

Tobaksreklam är med få undantag helt förbjuden. Ett av undantagen är att reklam får ske på ställen där tobak säljs, men då endast under förutsättning att reklamen varken är ”påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak”. Texten "Trust Your Taste", är enligt KO ett värdeomdöme vilket knappast ger någon saklig information om varan. Istället syftar den till att väcka uppmärksamhet och uppmanar därmed till bruk av tobak.

Bahnhof AB, 17 november 2009

Bredbandsleverantören Bahnhof har inte rätt att höja sina priser i tidsbundna avtal, det slår Marknadsdomstolen fast.

Det var efter en granskning av Bahnhofs villkor 2008 som KO hade synpunkter på en prisjusteringsklausul i företagets tidsbundna avtal. Under hösten 2008 utfärdade KO ett förbudsföreläggande mot företaget. Föreläggandet gällde klausulen som gav Bahnhof en mycket långtgående rätt att höja sina priser. Bolaget valde att inte skriva på föreläggandet, vilket gjorde att KO tog ärendet till domstol.

Marknadsdomstolen går helt på KO:s linje och förbjuder företaget att förbehålla sig rätten att höja priset i ett avtal med bestämd bindningstid. Marknadsdomstolen påpekar också att genom att ange exempel på när prishöjningar får äga rum kan en konsument lätt bli vilseledd om vilka omständigheter som berättigar Bahnhof att höja priset.

Marknadsdomstolen konstaterar också att det krävs ett så kallat force majeure-förhållande, det vill säga en extraordinär omständighet som exempelvis omfattande strejk, naturkatastrof eller krig, för att höjda priser ska kunna läggas på konsumenterna. Höjda priser från underleverantörer eller nätägare kan inte anses utgöra force majeure.

Att konsumenten hade möjlighet att säga upp avtalet gör inte att man kan frångå principen om att ett avtal ska hållas.

Ferratum Sweden AB, 16 november 2009

Marknadsdomstolen går helt på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder SMS-låneföretaget Ferratum Sweden AB att ta ut avgifter som ska täcka vinst eller omkostnader om inte dessa motsvarar kostnaderna för lånet till den enskilde konsumenten. Hela marknaden för konsumentkrediter kommer att påverkas av domen.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde Ferratum Sweden AB under hösten 2008 efter att en dom mot Mobillån Sverige AB klargjort att det inte är tillåtet att finansiera en hel kreditrörelse med denna typ av avgifter. KO ville pröva vilka kostnader det är som bolagen inte får täcka genom avgifter för krediter. Enligt konsumentkreditlagen får inte kostnader tas ut om företaget inte haft motsvarande kostnad för den enskilda krediten.

Avgiften för ett lån hos Ferratum varierar mellan 250 och 900 kr beroende på dels lånebeloppet, dels antalet lån. KO menar att företaget på detta sätt täcker kostnader som inte går att spåra till de beviljade krediterna och hanteringen av dessa, samt att bolagets avgiftsuttag även genererar dess vinst, det förbjuder nu Marknadsdomstolen dem att göra. Domen kommer att påverka hela marknaden för konsumentkrediter.

ebookers Scandinavia AB, 10 november 2009

Marknadsdomstolen går på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder nätresebyrån Mr Jet att använda sig av den säljmetod som man tidigare använt sig av, det vill säga när konsumenten binds av ett köp trots att han eller hon är passiv.

Mr Jet har sålt olika typer av tilläggstjänster samtidigt som konsumenten beställt en resa, till exempel avbeställningsskydd och servicepaket. Tjänsterna var redan förvalda genom att Mr Jet i förväg kryssat i rutor, som behövde bockas ur för att konsumenten skulle slippa tjänsten, när de gick igenom bokningsprocessen på webbplatsen. Konsumenterna kan ha missat detta och köpt tjänster de egentligen inte behövde.

Enligt egen uppgift har Mr Jet upphört med förvalda tjänster. Men eftersom rättsläget är oklart ville KO att Marknadsdomstolen skulle reda ut vad som gäller och även förbjuda Mr Jet att använda metoden igen. Domen är vägledande och innebär att även andra bolag som säljer varor och tjänster med samma säljmetod på Internet tvingas följa den.

Stämningen av Mr Jet var en uppföljning av en marknadskontroll som genomfördes under hösten 2007 i 16 EU-länder. Då upptäcktes att ett stort antal reseföretag hade lagt till tilläggstjänster i sina priser som de sålde med hjälp av negativ säljmetod.

Expert Sverige AB, 28 oktober 2009

Marknadsdomstolen tvingar Expert Sverige AB att ange den effektiva räntan när bolaget marknadsför krediter till konsumenter. Det slår Marknadsdomstolen fast i en dom.

Elektronikkedjan Expert har gjort reklam för krediter, utan att ange den effektiva räntan. Därför stämde Konsumentombudsmannen bolaget i Marknadsdomstolen i februari 2009. Expert marknadsförde krediter i samband med köp av elektronikvaror på affischer, så kallade "trottoarpratare". Inte någonstans på affischen angavs det hur mycket den effektiva räntan uppgår till. I stället fanns det en text som sa att, vill man veta mer ska man vända sig till personalen inne i butiken.
 
KO menade att detta är en klar överträdelse av konsumentkreditlagen. Där framgår det tydligt att effektiv ränta alltid måste redovisas vid reklam för krediter. KO stödjer sig även på tidigare domar.

Marknadsdomstolen går på KO:s linje. Därför tvingar domstolen Expert att ange den effektiva räntan. Domen är förenad med ett vite på 750 000 kronor.

Mobillån Sverige AB, 13 oktober 2009

Stockholms tingsrätt dömer Mobillån Sverige AB att betala böter på 750 000 kronor sedan företaget brutit mot en dom i Marknadsdomstolen.

Sms-låneföretaget Mobillån Sverige AB fälldes i Marknadsdomstolen 2008 efter att Konsumentombudsmannen stämt bolaget för att ha använt oskäliga avtalsvillkor i sin kreditgivning.

I domen förbjöds Mobillån Sverige AB att fortsätta ta ut avgifter som inte motsvarar kostnaderna för lånet till den enskilde konsumenten. Domen var förenad med ett vite på 750 000 kronor.

Två veckor efter det att domen vunnit laga kraft hade bolaget ännu inte ändrat sin prissättning. KO valde då att sätta kraft bakom orden och gick till tingsrätten för att få vitet utdömt.

Stockholms tingsrätt går i sin dom helt på KO:s linje och finner därmed att Mobillån Sverige AB har brutit mot Marknadsdomstolens förbud. Bolaget ska därför betala vitet på 750 000 kronor.

Gothia Financial Group AB, 5 oktober 2009

Avtal får inte förlängas automatiskt. Det slår Göta hovrätt fast i ett mål där KO fungerat som ombud. Domen är en tydlig signal till de företag som i dag förlänger avtal utan konsumentens medgivande.

Målet handlar om en tvist mellan en konsument och företaget Spärrlinjen AB som Konsumentverket fått in ett flertal anmälningar mot. Spärrlinjen erbjuder en tjänst där konsumentens ID-handlingar, kreditkort, mobiltelefoner med mera kan spärras. Tjänsten är ett abonnemang som löper i ett år och där avtalsperioden förlängs automatiskt med ytterligare ett år om inte konsumenten skriftligen säger upp avtalet senast två månader innan avtalsperioden är slut.

I det här fallet vägrade konsumenten att betala för ytterligare ett års abonnemang med följden att Spärrlinjen överlät fordringen till ett inkassobolag. Inkassobolaget vann i tingsrätten, men konsumenten överklagade till hovrätten. Eftersom frågan var principiellt intressant gick Konsumentombudsmannen, KO, in som konsumentens biträde i tvisten.

Nyligen avkunnade Göta hovrätt sin dom och domstolen fann att villkoret om automatisk förlängning var oskäligt och att konsumenten därför slipper betala några pengar till Spärrlinjen.

GAR-BO Försäkring AB, 7 juli 2009

Försäkringsbolaget GAR-BO måste ändra sina avtalsvillkor. Det slår Marknadsdomstolen fast och går därmed på KO:s linje. Bolagets villkor strider mot avtalsvillkorslagen och försämrar konsumenternas ställning.

När du bygger hus är du enligt lag tvungen att teckna en så kallad byggfelsförsäkring. GAR-BO är ett av två bolag på den svenska marknaden som erbjuder försäkringen. Bolaget säljer även färdigställandeförsäkringar.

I båda försäkringarna har GAR-BO avtalsvillkor som ger bolaget rätt att alltid godkänna besiktningsmannen som gör slutbesiktningen. Men enligt lagen har konsumenten rätt att själv utse besiktningsman, utan inflytande från bolaget. Genom GAR-BO:s villkor berövas konsumenten sin valfrihet. Konsumentombudsmannen, KO, anser att villkoret är en tydlig och allvarlig överträdelse. Marknadsdomstolen instämmer i detta och förbjuder nu villkoret.

Domstolen förbjuder även GAR-BO att använda avtalsvillkor som säger att konsumenten är ansvarig för fel och skador som han själv eller någon som han anlitat orsakat. Villkoret ger intryck av att konsumenten måste ta fullt ansvar för det som försäkringen är till för att skydda. Villkoret kan lura konsumenter och är därför oskäligt. KO välkomnar även detta förbud.

KO hade också yrkat att ytterligare två villkor skulle förbjudas. Här gick dock domstolen på bolagets linje. Förbuden är förenade med vite på 750 000 kronor

Kopparbergs Bryggeri AB, 3 juli 2009

Kopparbergs Bryggeris stora utomhusreklam utanför Ullevi i Göteborg för öl och cider bröt mot marknadsföringslagen. Det slår Marknadsdomstolen fast. Domstolen förbjuder Kopparbergs att fortsätta använda samma eller liknande reklam.

KO stämde Kopparbergs inför Marknadsdomstolen efter att bolaget valde att inte godkänna det förbudsföreläggande som KO utfärdade i november 2008. KO menade att de tre-fyra meter höga reklamskyltarna bröt mot marknadsföringslagen och alkohollagen. Reklam för alkohol måste vara måttfull och får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Eftersom de stora skyltarna var utformade som stora öl- och ciderburkar och var placerade i centrala Göteborg anser KO att marknadsföringen har varit påträngande.

Marknadsdomstolen håller med KO och slår fast att skyltarna inte är måttfulla och därför strider mot lagen. Kopparbergs förbjuds därför att använda samma eller liknande reklam igen. Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.

Casa Nordica Altavista C AB, 26 juni 2009

Marknadsdomstolen förbjuder Casa Nordica att marknadsföra paketresor utan att bolaget har betalat in den resegaranti det är skyldigt till enligt resegarantilagen.

Casa Nordica marknadsför paketresor på sin webbplats. Arrangörer eller återförsäljare av paketresor ska enligt resegarantilagen ställa säkerhet hos Kammarkollegiet innan marknadsföring av paketresor sker. Säkerheten används till att ge ersättning till drabbade resenärer om en resa ställs in eller avbryts. Kammarkollegiet avgör säkerhetens storlek.
 
I mars 2004 beslutade Kammarkollegiet att höja Casa Nordicas säkerhet från 50 000 till 100 000 kronor. När Casa Nordica inte betalade in beloppet utfärdade Kammarkollegiet ett vitesföreläggande och ansökte även om att vitet skull dömas ut. Länsrätten i Stockholm har vid två tillfällen dömt att Casa Nordica ska betala in de förelagda vitena.
 
I september 2006 beslutade Kammarkollegiet att höja Casa Nordicas säkerhet ytterligare, denna gång till 200 000 kronor. Inte heller denna gång kom bolaget in med säkerheten och återigen utfärdade Kammarkollegiet ett vitesföreläggande. I april 2008 kom en ny dom från Länsrätten där domstolen dömde ut vitet. Efter det har nya vitesförelägganden följt från både Kammarkollegiet och Konsumentombudsmannen. Bolaget har dock ännu inte betalat in mer än 50 000 kronor i säkerhet.
 
KO stämde därför bolaget inför Marknadsdomstolen och yrkade på att bolaget förbjuds att marknadsföra paketresor utan att den angivna säkerheten har betalats in. Marknadsdomstolen dömde i enlighet med KO:s yrkande.

V&S Vin och Sprit AB, 23 juni 2009

Vin & Sprits reklam för starkspriten Vodka Explorer var otillbörlig. Det slår Marknadsdomstolen fas. I fortsättningen måste bolaget vara mer återhållsamt i sin marknadsföring av alkohol.

Målet handlade om en temakväll för Vodka Explorer som Vin & Sprit arrangerade på en krog förra året. En stor banderoll med reklam för spritmärket hade hängts upp vid entrén och luvor med Explorer-reklam delades ut till gästerna.

KO kontaktade V&S och påtalade att marknadsföringen bröt mot lagen. V&S svarade att man inte alls tänkte ändra sin marknadsföring och därför valde KO att dra saken inför domstol.

Marknadsdomstolen ger KO rätt på en av två punkter. Domstolen anser att banderollen genom sin storlek, utformning och placering varit påträngande och uppsökande på ett sätt som strider mot måttfullhetskravet i alkohollagen. Banderollen anses därför också strida mot god marknadsföringssed.

Marknadsdomstolen förbjuder V&S att fortsätta med denna typ av marknadsföring. Domen är förenad med ett vite på 750 000 kronor. Domstolen konstaterar att jippobetonad marknadsföring generellt sett är förbjuden men friar V&S eftersom det inte anses visat i vilken utsträckning luvan verkligen förekommit inne på restaurangen.

Svenska Postkodföreningen/Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB, 18 juni 2009

Postkodlotteriet får inte överdriva vinstchanserna i sin marknadsföring. Det slår Marknadsdomstolen fast. Postkodlotteriet tvingas också att tydligare ange att annonstidningen PostkodNyheterna är en ren annonstidning och inte en vanlig nyhetstidning.
 
Det var efter en granskning av Postkodlotteriets marknadsföring som Konsumentombudsmannen, KO, valde att dra bolaget inför domstol.
Marknadsföringen i såväl annonstidningen som i direktadresserad reklam innehöll påståenden om vinstmöjligheterna som kunde vara vilseledande, menade KO. Till exempel gavs intrycket att en enda ort hade möjligheten att vinna ett mångmiljonbelopp. Först vid en närmare granskning framgick det att alla Sveriges orter kunde vinna den aktuella vinstpotten. Marknadsdomstolen menar också, precis som KO, att Postkodlotteriet överdrivit chanserna för en enda lotterideltagare att vinna hela vinstpotten.
 
KO stämde även Postkodlotteriet för bristande reklammarkering. KO ansåg att innehållet i annonstidningen PostkodNyheterna lätt kunde förväxlas med redaktionellt material, vilket även det strider mot marknadsföringslagen.
Marknadsdomstolen valde att gå på KO:s linje och förbjuder nu Postkodlotteriet att överdriva vinstchanserna i sin marknadsföring. Dessutom måste det tydligare framgå att PostkodNyheterna är en ren annonstidning.

Bank2 Bankaktiebolag, 4 juni 2009

En låneavgift får inte var en förutbestämd procentsats av lånesumman. Det slår Marknadsdomstolen fast i en dom mot Bank2.
 
Förutom ränta kan utlåningsföretag ta ut en avgift av låntagaren. Avgiften ska täcka kostnaderna som utlåningsföretaget har för just det lånet. Det kan till exempel vara kostnader för uppläggning av lånet och värdering av säkerheter.
 
Bank2 har använt sig av ett avtalsvillkor där avgiften har varit en procentsats av lånebeloppet. KO menar att detta är oskäligt eftersom bankens kostnader för att bevilja ett lån inte kan öka proportionerligt, krona för krona, med det lånade beloppet. KO tog därför Bank2 till Marknadsdomstolen i oktober 2008 för att få fram ett förbud mot avtalsvillkoret.
 
Domstolen förbjuder nu Bank2 att använda villkoret igen. Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.

Patent & Juristgruppen Tördell AB, 2 juni 2009

Patent & Juristgruppen Tördell ska betale ett vite på 50 000 kronor till staten. Det står klart efter en dom i Stockholms tingsrätt. Konsumentombudsmannen hade begärt att tingsrätten skulle döma ut vitet efter följande händelseförlopp.

Konsumenter i Belgien har genom adresserad direktreklam fått ett användarnamn och ett lösenord till en webbplats. När de har loggat in på webbplatsen har de blivit bundna av ett treårigt avtal vilket inte har framgått av marknadsföringen. Belgiska myndigheter har fått fram att Patent & Juristgruppen Tördell AB ansvarar för faktureringen åt bolaget som innehar webbplatsen. Konsumentverket biträder de belgiska myndigheterna i arbetet.

Konsumentombudsmannen, KO, begärde in ett yttrande från Patent & Juristgruppen Tördell men bolaget svarade inte. KO beslutade då att förelägga bolaget att komma in med ett yttrande. Föreläggandet är förenat med ett vite på 50 000 kronor. Eftersom bolaget trots det inte kom in med ett yttrande lämnade KO in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att få vitet utdömt.

Sova AB, 28 april 2009

Stockholms tingsrätt dömde företaget Sova AB att betala böter på 300 000 kronor sedan företaget brutit mot ett förbudsföreläggande från Konsumentombudsmannen, KO.

"Pengarna tillbaka om det regnar på midsommar", lovade Sova AB i tidningsannonser sommaren 2007. Vad man inte nämnde var att det måste regna mer än fem millimeter i Malmö mellan klockan 12 och 15 på midsommarafton för att erbjudandet skulle gälla.

KO förbjöd då Sova AB att marknadsföra erbjudandet utan att tydligt redogöra för villkoren i annonserna. Förbudsföreläggandet, som var förenat med ett vite på 300 000 kronor, godkändes av företaget.

Men i tidningsannonser sommaren 2008 fortsatte Sova AB med marknadsföringen. I stora rubriker utlovade företaget pengarna tillbaka om det skulle regna på midsommar. Den här gången gömdes villkoren längst ner i minimal storlek. Inte alls tydligt tyckte KO.

KO vände sig då till Stockholms tingsrätt och begärde att vitet skulle dömas ut. Nu har domen fallit där tingsrätten helt och hållet går på KO:s linje. Sova AB ska betala 300 000 kronor i böter för att ha brutit mot förbudsföreläggandet.

Ryanair Holdings Public Limited Company, 23 mars 2009

Nyköpings tingsrätt gick på Konsumentombudsmannens linje. Det svenska par som KO företräder har rätt till ersättning från Ryanair för en inställd flygresa. Nu tvingas hela branschen rätta sig efter domstolens beslut.
 
I målet företrädde KO två makar som skulle resa med Ryanair från Bryssel till Stockholm i maj 2006. Strax före hemresan fick paret veta att deras flyg var inställt och att de kunde få plats på ett annat flyg först två dagar senare. Paret fick tillbaka pengarna för sina biljetter, 322 kronor, men fick i övrigt ingen kompensation. De blev inte heller erbjudna mat och hotellrum. Paret kunde inte vänta på flyget två dagar senare utan betalade hemresan med taxi, tåg och hyrbil ur egen ficka. Den kostnaden har man krävt ersättning för, något som Ryanair konsekvent nekat till.
 
KO anser att Ryanairs beteende strider mot den EG-förordning som reglerar flygbolags ersättningsskyldighet vid förseningar och uteblivna flyg. Det är därför som KO valde att företräda paret i tingsrätten. Fallet är också av stort intresse eftersom det saknas domstolsavgöranden på området.
 
Men nu finns ett avgörande sedan Nyköpings tingsrätt beslutat att paret har rätt till ersättning enligt EG-förordningen.

Abitur AB, 17 februari 2009

Abitur AB marknadsför paketresor på sin webbplats. Arrangörer eller återförsäljare av paketresor ska enligt resegarantilagen ställa säkerhet hos Kammarkollegiet innan marknadsföring av paketresor sker. Säkerheten används till att ge ersättning till drabbade resenärer om en resa ställs in eller avbryts. Kammarkollegiet avgör säkerhetens storlek.

Kammarkollegiet har vid flera tillfällen begärt att Abitur ska betala in den begärda säkerheten men bolaget har inte gjort detta.  Samtidigt har bolaget fortsatt att marknadsföra resor på sin hemsida och åsidosätter således reglerna i resegarantilagen. KO menar att Abiturs agerande strider mot marknadsföringslagen.

Marknadsdomstolen gick på KO:s linje och förbjuder Abitur att marknadsföra paketresor utan att företaget har ställt det begärda vitet till Kammarkollegiet. MD fällde Abitur enligt en punkt i marknadsföringslagens svarta lista som säger att man i marknadsföring inte får ”ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet”. Förbudet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.